wAT ONS DOEN | WHAT WE DO

'N SKOOL VAN DIVERSITEIT | A SCHOOL OF DIVERSITY

Bergsig Akademie onderskei hom as die volgende beste keuse vir hoërskoolonderrig as gevolg van sy onwrikbare toewyding om toekomsgerig te wees. Die instelling prioritiseer innoverende onderrigmetode, voorste-lyn tegnologie-integrasie, en 'n vooruitstrewende kurrikulum wat studente voorberei vir die uitdagings van môre.

Een sleutelaspek wat Bergsig Akademie uitstaande maak, is sy klem op gepersonaliseerde leer. Die skool erken dat elke leerder unieke sterkpunte en talente het, en dit pas sy benadering aan om aan individuele behoeftes te voldoen. Dit bevorder 'n dinamiese en boeiende leeromgewing wat kritiese denke, kreatiwiteit, en aanpassingsvermoë kweek.

Bergsig Academy stands out as the next best choice for high school education due to its unwavering commitment to being future-driven. The institution prioritises innovative teaching methods, cutting-edge technology integration, and a forward-thinking curriculum that prepares students for the challenges of tomorrow.

One key aspect that sets Bergsig Academy apart is, its emphasis on personalised learning. The school recognises that each student has unique strengths and talents, and it tailors its approach to cater to individual needs. This fosters a dynamic and engaging learning environment that cultivates critical thinking, creativity, and adaptability.

AKADEMIESE VAKKE | ACADEMIC SUBJECTS

Akademie staan bo-aan ons prioriteitslys. Alhoewel ons glo aan gebalanseerde ontwikkeling akademie, sport, kultuur en sosiaal - kom akademie altyd eerste.

In graad 8 en 9 bied ons bo en behalwe die vereiste leerareas volgens die Nasionale Kurrikulum Verklaringbeleid ook die volgende verrykende kursusse aan: Sport, Rekeningkunde en Rekenaargeletterdheid.

Leerders word gemotiveer om te presteer deur erkenning en toekennings. Die top tien leerders in elke graad ontvang kwartaalliks ‘n aansteekspeldjie en opvoedkundige uitstappies word vir hulle gereël.

Presteerders word ook beloon met beurse.

Deeglike voorligting en evaluering deur ‘n sielkundige word in graad 9 gedoen om leerders te lei met hul vakkeuses vir die graad 10 tot 12-fase.

Leerders kan drie vakke kies uit die volgende: 

Fisiese Wetenskap, Lewenswetenskap, Inligtingstegnologie, Rekenaartoepassingstegnologie, Rekeningkunde, Besigheidstudies, Ekonomie, Geografie, Visuele Kuns, Verbruikerstudies, Siviele Tegnologie en Ingenieursgrafika, Elektronika en  Ingenieurswese


Academic achievement is our main goal at Bergsig. Although we support balanced development, i.e. academically, culturally, in sport, and socially, academics are our priority.

Over and above the prescribed learning areas as contained in the National Curriculum Statement, we also offer Sports, Accounting, and Computer Literacy as                                      subjects in grades 8 and 9.

Acknowledgment and awards are provided to motivate learners to excel. The top ten learners in each grade receive a badge and are taken on educational outings quarterly. Achievers are also rewarded with bursaries.

An educational psychologist provides intensive guidance and tests grade-nine learners’ abilities and aptitude to assist them with their choice of subjects for the FET phase (Gr 10 - 12).

Learners must choose three subjects from the following list: 

Physical Science, Life Science, Information Technology, Computer Application Technology, Accounting, Business Studies, Economics, Geography, Visual Art, Consumer Studies, Civil Technology and Engineering Graphics, Electronics and Engineering.

SPORT AKTIWITEITE | SPORTING ACTIVITIES

Bergsig glo dat sport `n uiters belangrike deel vorm van `n kind se totale opvoeding en daarom vorm sport by Bergsig Akademie `n integrale deel van elke Bergsiggiet se skoolloopbaan.

Hier by Bergsig het ons ‘n VISIE om die effektiewe sportdepartement steeds uit te bou wat deur middel van organisasie, beplanning en wetenskaplike toepassing die sportsterre van ons skool voorberei vir provinsiale, nasionale en internasionale deelname.

Deur middel van sport wil ons die volgende bereik:

`n Wenkultuur by leerders en personeel skep; sport effektief bestuur, sodat alle deelnemers geleentheid tot optimale prestasie gegun word; om deur middel van sport alle bestaande en potensiële belanghebbendes met Bergsig Akademie te laat identifiseer om deur middel van sport die skool se beleid van totale menswees te onderskryf, uit te bou en te bemark.

Sonder moeite is daar geen vreugde nie en daarom gee Bergsig Akademie graag erkenning aan elke deelnemer op sportgebied.

Ons streef daarna om van jong sterre KAMPIOENE te maak!

At Bergsig we believe that sport forms an extremely important part of any child’s overall development, therefore sport forms an integral part of any Bergsig student’s school career.

At Bergsig we have a VISSION to develop our sports department, which aims at preparing learners for provincial, national, and international participation, by means providing organisational, planning, and scientific applications.

We would like to achieve the following through sport: Create a culture of winning with learners and teachers alike; Effectively manage sports, as to provide all participants with an optimal opportunity for achievement; To allow all existing and potential interested parties to be able to identify with Bergsig; To adhere to, further, and market Bergsig’s principles of well-balanced learners/students.

Without any effort, there would be no jubilation and that is the reason why Bergsig Academy acknowledges every participant in sport.

We strive to convert young stars into CHAMPIONS.

ATLETIEK

ATHLETICS

NETBAL

NETBALL

RUGBY

KRIEKET

CRICKET

SOKKER

SOCCER

SWEM

SWIMMING

TENNIS

BOOGSKIET

ARCHERY

HOKKIE

HOCKEY

GHOLF

GOLF

RUITERKUNS

EQUESTRIAN

SKAAK

CHESS

TROMPOPPIES
DRUM MAJORETTES

BERGFIETS

MOUNTAIN BIKE

LANDLOOP

CROSS COUNTRY

KULTUUR GELEENTHEDE | CULTURE EXPOSURE

Kultuur is die hartklop van ons skool. Ons bied ‘n verskeidenheid van kultuuraktiwiteite aan en ons leerders neem entoesiasties hieraan deel. Rugbyspelers haas ná ‘n oefening deur die stort om betyds by die kooroefening uit te kom.

Culture is the heartbeat of our school. Our learners participate enthusiastically in several cultural activities available to them.

Our best tenors are also rugby players!

KOOR

CHOIR

LANDSDIENS

LAND SERVICE

FOTOKLUB

PHOTO CLUB

TEGNIESE-SPAN

TECHNICAL TEAM

DEBAT

RADICAL ORATORS

REDENAARS

PUBLIC SPEAKING

REDAKSIE-SPAN

UIDINES SKRYWERS

UIDINES WRITERS

SÊR GROEP

ACAPELLA GROUP

ATKV TONEEL

ATKV PRODUCTIONS

SOSIALE GELEENTHEDE | SOCIAL EVENTS

Bergsig se skuimpartye is enig in sy soort.

Vir die ouens wat meer van ernstige vermaak hou, is daar

gereelde uitstappies vir die Wiskunde en Wetenskapfundi's.

Die "Sience Unlimited Expo" is net die ding vir die akademici.

Bergsig gee om vir die gemeenskap! Die "Cansa Relay for Life " is 'n belangrike dag op die kalender.

As jy dus van 'n gesonde sosiale lewe hou, is hierdie beslis die skool vir jou!

During February we have our Valentine's Day celebrations which includes a dance.

Our RLC also hosts a dinner for leaders from neighbouring schools which is a highlight on the calendar.The annual foam parties have become a tradition. We also take our learners on regular

subject-related outings like the "Science Unlimited Expo".

We host the annual "Relay for Life" by Cansa and many other community activities.

We believe in a holistic approach to education, therefore learners are allowed to

develop academically, in sports, culture, and socially. Social skills are some of the most important 

skills learners need to face the future as adults.

Our social calendar kicks off with our annual grade 8 concert.

Many hidden talents have been discovered on this occassion. The athletics season

introduces new talent each year and the learners gather to build the spirit of enthusiasm and loyalty so well-known to Bergsig.

KANKERWEEK

CANCER WEEK

LIGWEEK

LIGHT WEEK

MNR & MEJ. BERGSIG

MR. & MISS BERGS IG

VALENTYNSWEEK

VALENTINES WEEK

ERFENIS DAG

HERITAGE DAY

SOSIALE SOKKIES

SOCIAL DANCES

ARENDFEES 2024

MOTORSKOU

MOTORSHOW

ROLYN BERGSIG

SPORTS FESTIVAL

FAST FIVE NETBALL

RUGBY SEVENS

5-A-SIDE HOCKEY

VERE-FEES

FEATHER FEST

VSR DINEE

RCL DINE

EN VELE MEER | AND SO MUCH MORE